Guth na Mac Léinn Eorpach – Bíodh sé le cloisteáil!

Uirlisí do Mhúinteoirí

Tá tacaíocht dhíograiseach ag an tionscadal seo ó Guy Verhofstadt, Comhchathaoirleach na "Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa" agus iar-Phríomh-Aire na Beilge.

 

Deis uathúil

Conas mar a bheadh sé dá ndéanfadh smaointe do chuid scoláirí athrú dearfach ar an Eoraip ar fad? Tá sé seo indéanta! Go dtí Earrach 2022, tá cuireadh ag gach saoránach AE chun a smaointe le haghaidh Eoraip níos fearr a roinnt. "An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa" a thugtar ar an gcomhairliúchán oscailte seo. Bí mar chuid den scéal seo. Cuidigh le do mhic

Ar thrí cholún atá "An Chomhdháil" tógtha

Ardán digiteach i ngach teanga AE
Is féidir leat do chuid smaointe a uaslódáil anseo, trácht a dhéanamh ar smaointe daoine eile agus iad a fhormhuiniú.
Imeachtaí
Faigh taithí ar an daonlathas rannpháirteach sa seomra ranga agus eagraigh d’imeacht féin. Baineann sé le plé, éisteacht go measúil le smaointe a chéile, agus smaointe a aontú le chéile. Déan cinnte go gcláróidh tú d’imeacht ar an ardán ionas gur féidir leat na torthaí a thuairisciú ar líne. Ina theannta sin, is féidir leat freastal ar imeachtaí daoine eile.
Painéil na Saoránach
Pléann 800 Eorpach a roghnaíodh go randamach na smaointe is mó a aontaítear. Cuirtear na tograí is fearr faoi bhráid chinnteoirí an Choimisiúin Eorpaigh, Pharlaimint na hEorpa agus Chomhairle na hEorpa. Le chéile, socraíonn siad cé na smaointe a chuirfear i ngníomh. Gheofar tuilleadh sonraí ag.

An fáth a bhfuil sé tábhachtach go mbeadh do mhic léinn rannpháirteach

Seoladh an “Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa” i mBealtaine 2021 agus tá níos mó i gceist ann ná Comhdháil. Is comhairliúchán oscailte é, ina n-iarrtar ar gach Eorpach a gcuid smaointe a roinnt faoin gcineál Eoraip is mian leo cónaí inti. Maidir leis an óige, is ócáid uathúil í seo chun todhchaí na hEorpa, a dtodhchaí féin, a mhúnlú. Sin é an fáth go bhfuilimid ag glaoch ar mhúinteoirí ar fud na hEorpa chun cabhrú lena gcuid mac léinn a bheith páirteach.

Moritz, Mac Léinn Ardscoile

Dia duit, táim ag déanamh mo chéim Ardscoile faoi láthair i Jena, cathair in Oirthear na Gearmáine. Ba chóir an daonlathas agus an rannpháirtíocht a chur chun cinn ag gach leibhéal den oideachas. Soláthraíonn an Chomhdháil ardán iontach chuige sin!

Moritz, 19 mbliana d’aois, an Ghearmáin

Emma, Mac Léinn Fochéime

Hey, táim díreach ag críochnú mo chuid staidéir bhaitsiléara san Háig. Mar chuid de mo chuid staidéir, déanaim smaointe a fhorbairt le mo chomh-mhic léinn ar bhonn laethúil. Ba bhreá liom dá spreagfadh m'ollamh muid chun ár gcuid smaointe a roinnt le hEorpaigh eile ar ardán digiteach na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa.

Emma, 22 bliana d’aois, An Ísiltír

Éasca a thabhairt isteach i do cheacht

9 bpríomhthéama

Naoi bpríomhcheist a phléitear sa “Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa”: ón athrú aeráide go dtí an imirce go dtí an t-oideachas. Sin é an fáth ar féidir é a thabhairt isteach i gceacht scoile ar bith, nach mór.

Chun sampla a thabhairt duit: Más múinteoir bitheolaíochta tú atá ag caint ar an mbithéagsúlacht, iarr ar do mhic léinn togra a cheapadh a chabhróidh chun feabhsúcháin a dhéanamh. Ansin uaslódáil é ar an ardán digiteach.

Ceacht samplach "Bithéagsúlacht"

Sa chéad daichead a cúig nóiméad, is féidir leat réamhrá teoiriciúil a chríochnú/a athnuachan mar chuid de do phleanáil ceachta. Ba chóir mic léinn a chur ar an eolas faoi thionchar daoine ar an mbithéagsúlacht, faoi rialacháin chosanta atá ann cheana (mar na cinn lena mbunaítear líonra Natura 2000) agus bainistíocht comhshaoil.

Anois is féidir leis na mic léinn féin a bheith gníomhach. Is é aidhm an mhodúil seo ligean do mhic léinn oibriú go neamhspleách. Agus é sin á dhéanamh acu, ba chóir dóibh:

  • Taithí a fháil ar thuairimí éagsúla
  • Ceistiú criticiúil a chur i bhfeidhm
  • A gcur chuige féin i leith réiteach a fhorbairt.

Caithfear an tasc a chur i bhfocail shoiléire. Caithfear an tasc a chur i bhfocail shoiléire. Mar shampla, ba chóir dóibh bailiú le chéile i ngrúpaí de thriúr mac léinn an grúpa, cruthaigh smaoineamh tú féin agus uaslódáil é ar láithreán Gréasáin na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa.

Rogha eile: Roghnaíonn na grúpaí oibre smaoineamh ó ardán na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa a thaitníonn leo agus cosnaíonn siad é os comhair an ranga.

Is féidir leat ceann de na físeáin míniúcháin a úsáid chun buneolas ar an topaic a fháil.

Sa chéim oibre is féidir leat spreagthaí a thabhairt.. Sa chás is fearr, oibríonn na daltaí ar threalamh scoile.

Ina dhiaidh sin, mura ndéanann na mic léinn a gcuid smaointe a uaslódáil iad féin, is féidir leatsa dul i gceannas.

Déan do thaithí a roinnt le do chomhghleacaithe. Féach chuige go mbíonn Guth na Mac Léinn Eorpach le cloisteáil!

Físeáin mínithe do do mhic léinn

Físeán oifigiúil den Choimisiún Eorpach ar conas an láithreán Gréasáin a úsáid, arna chur in eagar ag MeetEU.eu.

Físeán oifigiúil den Choimisiún Eorpach ar conas an láithreán Gréasáin a úsáid.

Tuilleadh leideanna do mhúinteoirí

Do mhúinteoirí go speisialta a ceapadh an Cúinne Foghlama. Is é do threoir chun bheith páirteach sa "Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa" - le samplaí, físeáin agus naisc chabhracha. Oscail an láithreán

For more information, please view Frequently Asked Questions or contact us!

EU flag
Tionscnamh de chuid MeetEU le tacaíocht ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún Eorpach, agus ó Choiste Eorpach na Réigiún.
Is tionscnamh de chuid saorálaithe together.eu ó gach cearn den Eoraip é MeetEU. Is tionscadal deonach neamhspleách é nach bhfuil á mhaoiniú ag aon pháirtí polaitíochta, eagraíocht ghnó ó údarás AE.
Your Pan-European
Discussion Community
Cén chuma atá ar do Eoraip amach anseo? Comhroinn do chuid smaointe ar ardán na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa. Is é do dheis é chun an cineál Eoraip ar mhaith leatsa cónaí inti a chur i bhfocail.